Høring - NOU 2011: 9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet

06. februar 2012

Høringsfrist 21.11.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet, balansegangen mellom selvbestemmelsesrett og omsorgsansvar i psykisk helsevern. Bakgrunnen for oppnevningen var blant annet ønske om å redusere og kvalitetssikre bruken av tvang. Utvalget ble bedt om særlig å vurdere: 1) Forholdet mellom psykisk helsevernloven og samtykke bestemmelsen i pasientrettighetsloven og menneskerettighetene. 2) Behandlingsvilkår for etablering av tvungent psykisk helsevern. 3) Vilkårene for tvangsbehandling og bruk av tvangsmidler. 4) Kontrollordningene for overprøving av tvangsvedtak.

Saksbehandler

Elisabeth Huitfeldt