Høring - Helsetjenesten og politiets ansvar for psykisk syke

06. februar 2012

Høringsfrist 22.08.2011

Fristen er utløpt

Politidirektoratet og Helsedirektoratet har i samarbeid gjennomgått og revidert gjeldende fellesrundskriv 2006/011 (politiet) og IS-15/2006 (daværende sosial- og helsedirektoratet). Lov om psykisk helsevern er noe endret siden forrige rundskriv, ved at tutorordningen er falt bort. Dette har medført at politiets rolle fremstår som noe forandret. Rundskrivet er revidert i tråd med denne lovendringen.

 

Revideringen for øvrig er ment å klargjøre ansvars- og oppgavefordelingen og forbedre samarbeidet mellom helsetjenesten og politiet i forhold til psykisk syke.

Saksbehandler

Elisabeth Huitfeldt |