Høring - NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem

06. februar 2012

Høringsfrist 01.10.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Kunnskapsdepartementet har sendt Fagerbergutvalgets innstilling ut på høring. Innstillingen og høringsinstansenes innspill vil inngå i departementets kunnskapsgrunnlag for arbeidet med en ny forskningsmelding i 2013. Departementet ønsker at høringsinstansene spesielt gir kommentarer til utvalgets forslag om etablering av et sett med indikatorer som kan bli et verktøy for aktører på ulike nivåer i systemet for å vurdere sammenhengen mellom mål, ressurser og resultater i norsk forskning.

Saksbehandler

Ida Waal Rømuld