Landsstyresak - lovendring - sammensetning av styret i Norsk medisinstudentforening

06. februar 2012

Høringsfrist 26.03.2011

Fristen er utløpt

Norsk medisinstudentforeningen har fremmet forslag om å endre Dnlfs lover, § 3-7-3, 3-. ledd, slik at styret i Nmf heretter skal bestå av 7 medlemmer, dvs slik at det i tillegg til leder og 5 avsnittsledere skal velges en internasjonalt ansvarlig som skal være styremedlem.

Forslaget får ingen konsekvenser for landsstyrets sammensetning.

Saksbehandler

Odvar Brænden |