Høring - forskrift til ny vergemålslov

06. februar 2012

Høringsfrist 29.03.2011

Fristen er utløpt

Ved lov 26. mars 2010 nr. 9 er det vedtatt en ny vergemålslov som vil erstatte lov 28. november 1898 om umyndiggjørelse og lov 22. april 1927 nr. 3 om vergemål for umyndige. Den nye vergemålsloven er ennå ikke i kraft.

Før loven trer i kraft må det fastsettes en forskrift til loven. Videre må det vedtas endringer i annen lovgivning som følge av den nye loven. I forbindelse med vedtakelsen av vergemålsloven ble det ikke utarbeidet noe fullstendig forslag til endringer i annen lovgivning. Det ble uttalt i Ot.prp. nr. 110 (2008-2009) på side 227 at Regjeringen vil fremme et forslag om dette på et senere tidspunkt.

Saksbehandler

Hanne Riise-Hansen |