Rusmiddelforebyggende og helsefremmende arbeid i skolen

06. februar 2012

Høringsuttalelse

                                                                                                                 Vedlegg 3. Sak 274/10 (3.04)

Helsedirektoratet
v/Maj Berger Sæther

Postmottak@helsedir.noDeres ref.:                                             Vår ref.: 10/5647                        Dato: 3.12. 2010
    

Høring- rusforebyggende og helsefremmende arbeid i skolen

Viser til brev mottatt 20.10. 2010 vedrørende høring av utkast til veileder for rusforebyggende og helsefremmende arbeid i skolen.

Legeforeningen vil bemerke at høringen på utkastet til veileder, kun tar for seg rusforebyggende arbeid i skolen. Overskriften kan tolkes til å favne bredere enn det som er omtalt i veilederen.

Behovet for en felles nasjonale forskningsbasert veileder er stort og veilederen fyller dette behovet. Legeforeningen støtter høringsutkastets vektlegging av at dette arbeidet må være en integrert del av skolens arbeid. Det bør derfor ivaretas av skolens eget personell, med eventuell bistand fra fagmiljøer utenfor skolen.

Vi vil få understreke at selv om det er relativt få unge som eksperimenterer med illegale rusmidler (med delvis unntak av hasj), utgjør disse til gjengjeld en risikogruppe for å utvikle alvorlige rusmiddelproblemer. Denne gruppen nås i liten grad gjennom allmennt rettede informasjons- og opplysningskampanjer. Det er viktig å forebygge gjennom ”den gode skole” og målrettede tiltak ovenfor de personene det gjelder.

Legeforeningen mener at tabell 1 i kapittel 2.3 gir en god oversikt over risiko- og beskyttelsesfaktorer ift unges bruk av rusmidler. Fig.2 i kapittel 2.4 vil vi foreslå tatt ut, den er ikke intuitivt enkel å forstå, og kan forvirre mer enn å gi en oversikt.Med hilsen
Den norske legeforeningGeir Riise                                                                               Bjarne Riis Strøm
Generalsekretær                                                                      Fagdirektør
                                                                                    
                                                                                                Kari Jussie Lønning
                                                                                                Saksbehandler
 

Saksbehandler

Kari Jussie lønning