Høring - strafferettslige særreaksjoner for utilregnelige

06. februar 2012

Høringsfrist 06.01.2011

Fristen er utløpt

Justisdepartementet sender på høring et forslag om å utvide virkeområdet for strafferettslige særreaksjoner for utilregnelige som begår vedvarende og samfunnsskadelig kriminalitet i form av en ny særreaksjon – overføring til tidsbegrenset tvungent opphold i psykisk helsevern.

 

Lenke til høring: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/horing--utvidelse-av-virkeomradet-for-st.html?id=621533

 

Saksbehandler

Lars Duvaland |