Ny nasjonal helse- og omsorgsplan - ledelse og arbeidmiljø i helsetjenesten

06. februar 2012

Åpenhet, trivsel og faglighet!

Åpenhet, trivsel og faglighet i sykehus er avgjørende for god pasientbehandling.

Legeforeningen har de senere år hatt et spesielt fokus på arbeidsmiljø i sykehus, og ser med tilfredshet at også departementet fokuserer på dette i høringen. Grunnleggende for godt arbeidsmiljø, god pasientbehandling og god utvikling av helsetjenesten er en åpenhetskultur, hvor ansatte blir oppfordret til å si sin mening internt og i det offentlige rom.

Helseforetakene har en lang vei å gå i forhold til bevissthet rundt arbeidsmiljø og HMS sammenlignet med tilsvarende kompliserte bransjer. For helseforetakenes del er behovet for økt vekt på arbeidsmiljø understreket gjennom God Vakt kampanjen og de pålegg som kom i kjølvannet av denne. Legeforeningen er opptatt av at det fra eier av helseforetak må formidles at det skal settes av tid og ressurser til arbeidet med styrking av arbeidsmiljø og hms-arbeid. Slikt arbeid tar tid.

Leger innehar nøkkelposisjoner i pasientbehandlingen. Effektivisering, rapportering og økonomisk fokus gir økning i antallet arbeidsoppgaver som tillegges legen. Undersøkelser viser at dette i flere sykehus medfører redusert kvalitet på arbeidsmiljøet.

Faglig ledelse
Legeforeningen er enig i at det er viktig med vekt på lederutdanning og lederutvikling – både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Legeforeningen mener imidlertid at faglig ledelse er et vesentlig element i dette bildet som ikke er omtalt av departementet. Leders rolle i helsevesent må utvikles i tråd med at det er kompetansevirksomheter, ikke produksjonsbedrifter.

Leders oppgaver er både å tilrettelegge for at den enkelte medarbeiders kompetanse benyttes på best mulig måte, og å koordinere de ulike fagpersonenes innsats, herunder oppgavefordeling mellom og innad i ulike yrkesgrupper. Lederen skal ha stor faglig innsikt i enhetens fagområde, noe som krever tid til faglig oppdatering og skolering av ledere. Legeforeningen mener kliniske avdelinger bør ledes av leger med lederkompetanse. Medisinsk kompetanse er viktig for å ha god innsikt og forståelse for den virksomheten man skal lede.   

God faglig ledelse er avgjørende for god kvaliteten på helsetjenesten og pasientsikkerheten.

Nærværende og tilgjengelige ledere
Den endrede foretaksstrukturen, med sammenslåinger og større enheter, fører til økte utfordringer for lederne. Det blir flere ansatte pr leder og de ansatte kan være spredt på ulike geografiske enheter. En nærværende og tilgjengelig stedlig leder er en svært viktig premiss for godt arbeid med sykefraværsproblematikk, tilrettelegging og et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.   Målet om en nærværende og tilgjengelig leder som ser og kjenner sine ansatte blir svært vanskelig å nå dersom man ikke har en stedlig ledelse.. Dette er aspekter som må tillegges vesentlig vekt ved omorganiseringsprosesser.

Mulige virkemidler
Det må arbeides med hensiktsmessige indikatorer for monitorering av arbeidsmiljørelaterte forhold.

  • I omstillingsprosesser må konsekvenser for arbeidsmiljø vurderes, herunder antall ansatte pr leder og konsekvensen av geografsk spredning av organisatoriske enheter uten stedlig ledelse
  • Faglig ledelse er avgjørende i kompetansevirksomheter for å sikre god kvalitet og god fagutvikling
  • Økt bruk av faste stillinger for leger i spesialisering vil være et viktig virkemiddel for å øke trivsel, åpenhet og medarbeiderskap i helseforetakene for en stor gruppe leger.
  • Aktivt arbeid med hvordan avvikssystemet håndteres. Herunder må det stilles krav om at man arbeider for en åpenhetskultur hvor ansatte som sier fra om utilfredsstillende forhold og avvik blir belønnet for dette.  
  • Økt bruk av felles opplæring i arbeidsmiljø og HMS for ledere, verneombud og tillitsvalgte.
  • Alle ansatte i helseforetak skal få tilbud om årlige medarbeidersamtaler med sin nærmeste leder.   

 
18. januar 2011

Saksbehandler

Hanne Gillbo-Blom |