Høring - forskrift om godkjenning av sykehus m.m og forslag til endringer i lov 2.juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjeneste m.m

06. februar 2012

Høringsfrist 04.11.2010

Fristen er utløpt

Hensikten med forslagene er å gi bestemmelser om godkjenning av universitetssykehus på bakgrunn av en endring i universitets- og høyskolelovens bestemmelser, samt om godkjenning av nasjonale tjenester som tidligere gikk under betegnelsene lands- og flerregionale funksjoner, nasjonale medisinske kompetansesenterfunksjoner og kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemminger.

Saksbehandler

Lars Duvaland |