Utkast til nasjonal retningslinje for gravide i LAR og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder

06. februar 2012

Høringsfrist 16.11.2010

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet sender med dette på høring utkast til Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene. Retningslinjen gir faglige og organisatoriske anbefalinger for svangerskapet, barseloppholdet for kvinnen og den nyfødte på sykehuset, samt oppfølging av familiene og barnet frem til skolealder. Anbefalingene er av både faglig og organisatorisk art.

Direktoratet imøteser alle tilbakemeldinger, men ønsker at følgende deler av forslaget vurderes spesielt:

- Samhandlingsperspektivet; oppfølgingen baserer seg på et tett samarbeid mellom mange ulike aktører i kommune og spesialisthelsetjeneste.

- Svangerskapskontroller, som finner sted både i kommune og spesialisthelsetjeneste.

- Utpeking av et begrenset antall sykehus til å håndtere fødsler og abstinensbehandlingen av den nyfødte.

- Etablering av tverrfaglig team i spesialisthelsetjenesten for å ivareta disse barna og barn som har vært eksponert for rusmidler (inklusive alkohol) eller andre vanedannense medikamenter.

 

 Lenke til høringsskjema som skal fylles ut: http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00304/Elektronisk_h_rings_304489a.doc

Saksbehandler

Kari Jussie Lønning