Aldersvurdering av enslige, mindreårige asylsøkere (Oppdatert)

06. februar 2012

Høringsfrist 02.09.2010

Fristen er utløpt

Asylsøkere under 18 år kommer inn under Barnekonvensjonen og har flere rettigheter enn de over 18. Utlendingsmyndighetene ønsker derfor å aldersteste alle mellom 15 og 18 år der det kan være tvil om alderen. Metodene for å fastsette alder har vært røntgen av håndrot og tannundersøkelser. Begge disse undersøkelsene er beheftet med usikkerhet.

Sentralstyret ber høringsinstansene spesielt vurdere: Bør leger delta i røntgenundersøkelser av håndrot for å bestemme alder på mindreårige, enslige asylsøkere ut fra den kunnskapen vi i dag har om metodene? I til felle ja, hvordan kan rettssikkerheten til søkeren ivaretas i forbindelse med samtykke og tolkning av resultatene? I tilfelle nei, hvilke begrunnelser bør legges til grunn? Bør begrunnelsene være de samme som i 1999 eller utvides?