Pensjonslovene og folketrygdreformen

06. februar 2012

Høringsuttalelse

                                                                                                        Vedlegg 2. Sak 169/10 (2.03)

Akademikerne
Sendt per e-post:
nina.sverdrup.svendsen@akademikerne.no


Deres ref.:                               Vår ref.: 10/2997                             Dato: 16.06.2010


Høring – NOU 2010:6 – Pensjonslovene og folketrygdreformen

Det vises til oversendelse av 10. mai 2010 fra Akademikerne av høring vedr Banklovkommisjonens utredning del I om pensjonslovene og folketrygdreformen.
 
Høringsnotatet har vært forelagt relevante organisasjonsledd i Den norske legeforening, og kommentarer fra disse er lagt til grunn ved utarbeidelse av denne høringsuttalelsen, som også er behandlet av foreningens sentralstyre.

Legeforeningen vil innlede med å berømme Akademikernes bidrag inn i Banklovkommisjonen i dette arbeidet. Akademikerne har på en god måte ivaretatt Legeforeningens medlemmers interesser i dette arbeidet.

En svært stor del av Legeforeningens ansatte er ansatt i offentlige virksomheter, eller i virksomheter som er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning. Disse vil ikke bli berørt av forslagene fra Banklovkommisjonen. En annen stor gruppe medlemmer i Legeforeningen, er selvstendig næringsdrivende fastleger og spesialister. Legeforeningen ønsker å understreke behovet for at også disse gruppene ivaretas i revideringen av pensjonslovene i privat sektor.

Legeforeningen ser det som veldig positivt at det legges opp til større grad av likestilling mellom ansatte og næringsdrivende når det gjelder muligheter for opptjening av pensjonsrettigheter.
Legeforeningen ser det videre som viktig at fremtidige pensjonsordninger blir forutsigbare for arbeidsgiverne, og at det fokuseres på at ordningene ikke blir kompliserte og arbeidskrevende å administrere.

Det bør i neste fase av dette arbeidet fokuseres på å finne tilpassede pensjonsordninger i privat sektor som er kostnadseffektive og forståelige, samtidig som de er tilpasningsdyktige i forhold til ulike behov. Vi ber om at Akademikerne også i det videre arbeidet ivaretar hensynet til næringsdrivendes interesser.


Den norske legeforenings sentralstyre
etter fullmaktGeir Riise                                                     Anne Kjersti Befring
Generalsekretær                                                    direktør


 

Saksbehandler

Hanne Gillebo-Blom