Sluttrapport fra midlertidig regionalt utvalg for karkirurgi

06. februar 2012

Høringsfrist 31.05.2010

Fristen er utløpt

Helse Sør-Øst RHF ønsker å få en bredest mulig behandling i foretaksgruppen. Derfor er det besluttet en formell høringsrunde der helseforetakene, de private, ideelle sykehusene og andre interessenter inviteres til å gi sin vurdering i form av en skriftlig høringsuttalelse. Helse Sør-Øst RHF sender i henhold til dette nå på høring vedlagte sluttrapport fra midlertidig regionalt utvlag for karkirurgi i Helse Sør-Øst.

Saksbehandler

Siv Cathrine Høymork |