Forslag til refusjon av apotekfremstilte og uregistrerte legemidler til barn

06. februar 2012

Høringsuttalelse

                                                                                             Vedlegg 6. Sak 153/10 (3.04)
Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
 
postmottak@hod.dep.no


Deres ref.:                                Vår ref.: 10/1932                      Dato: 25.5.2010
    

Høring om forslag til refusjon for apotekfremstilte og uregistrerte legemidler til barn


Legeforeningen stiller seg positiv til forslaget om å kunne innvilge forhåndsrefusjon til slike legemidler som foreslås. For praktiske formål foreligger lite nytt, men en slik endring vil spare både legene og myndighetene for mye administrativt arbeid, med håndtering av søknader som i alle tilfeller ville blitt innfridd.

Legeforeningen synes det er prisverdig at departementet har kommet frem til denne løsningen.
Med hilsen
Den norske legeforening


Geir Riise                                                                                     Bjarne Riis Strøm
Generalsekretær                                                                           Fagdirektør
                                                                                                     
                                                                                                    Kari Jussie Lønning
                                                                                                    Saksbehandler

 

Saksbehandler

Kari Jussie Lønning