Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet og forslag til endringer i representasjonsregelverket

06. februar 2012

Høringsuttalelse

                                                                                              Vedlegg 1. Sak 146/10 (2.01)
Akademikerne
Sendt per e-post: imc@akademikerne.no


Deres ref.:                               Vår ref.: 10/2378                         Dato: 25.05.2010Legeforeningens høringsuttalelse vedr NOU 2010:1 og Forslag til endringer i representasjonsregelverket

Det vises til høringer oversendt i e-post fra Akademikerne til medlemsforeningene 9. april, og innvilgelse av utsatt høringsfrist for Legeforeningen til 26. mai.

Høringene har vært sendt på intern høring til Legeforeningens yrkesforeninger, og har vært behandlet av Legeforeningens sentralstyre.

NOU 2010:1 Medvirkning og medbestemmelse

Legeforeningen finner at det her er gjort et stort og grundig arbeid fra utvalget. Legeforeningen har særlig sett følgende kapitler som aktuelle å kommentere i sitt høringssvar: 10.2.3, 10.3, 10.4 og 10.6.

Kapittel 10.2.3 ser på endringer i arbeidslivet som utfordrer dagens lovverk. Her påpeker utvalget bl.a:
"---  skjæringspunktet mellom faglige avgjørelser, ressursknapphet og ledelse i mange organisasjoner vil kunne endres. Kompetente medarbeidere vil i enda større grad kreve kompetent faglig ledelse og innflytelse på beslutninger som tas på faglig grunnlag. Samtidig vil høye produktivitetskrav og knappe frister utgjøre en utfordring for medvirkning. Arbeidstakernes innflytelse på faglige avgjørelser vil på denne bakgrunn være et sentralt tema fremover."

Legeforeningen ser dette som en sentral og viktig utfordring som i særlig grad berører kunnskapsbedrifter og helseforetak og støtter utvalget i at dette må være et sentralt tema fremover.   

Kapittel 10.3 ser på representasjon i selskapers styrende organer. Det diskuteres her bl.a. hvorvidt nåværende ordninger er tilstrekkelige - eksempelvis er antall ansatte som må til for å få ansatterepresentant i styret satt til 30 (pluss at flertallet av de ansatte ønsker det).

Legeforeningen er enig med Akademikernes representant i utvalget i at dagens grense, der selskapet må ha flere enn 30 ansatte før de ansatte får rett til å kreve representasjon i selskapet styrende organer bør senkes. Legeforeningen mener likevel det bør settes en nedre grense på 10 ansatte.
Legeforeningen vil videre betone viktigheten av at fagkompetansen blir representert i styrene.
Særlig viktig mener Legeforeningen det er at den sentrale fagkompetanse i en organisasjon sikres reell medvirkning og medbestemmelse, selv om antallet av disse ansatte er lavere enn ansatte fra andre organisasjoner. Dette er særlig viktig i kunnskapsbedrifter, eksempelvis helseforetak.  

Kapittel 10.4 omhandler Arbeidsmiljølovens regler om verneorganisasjon (dagens ordning med verneombud og arbeidsmiljøutvalg).

Utvalget finner dagens ordning viktig og riktig. Utvalget peker på at mange av dagens utfordringer ligger i det psykososiale og det organisatoriske området (mindre enn de fysiske arbeidsbelastningene) og peker på betydningen av opplæring og kompetanseutvikling for verneombud /medlemmer i arbeidsmiljøutvalg. Utvalget finner det naturlig at det er arbeidsgiver som bekoster slik opplæring.

Legeforeningen støtter utvalget i synet på behovet for kompetanse på dette området.

Kapittel 10.6 omhandler kunnskap og opplæring om det norske medbestemmelses- og medvirkningssystemet. Det påpekes bl.a. at kunnskapsnivået blant ledere og ansatte er lavt mange steder. Utvalget vil styrke Arbeidstilsynets orienterings- og veiledningsvirksomhet. Flertallet i utvalget mener det bør vurderes å gi Arbeidstilsynet en hjemmel til å kunne pålegge ledelsen og de ansatte fellesopplæring i helse-, miljø- og sikkerhet.

Legeforeningen vil støtte tiltak som gir Arbeidstilsynet større autoritet og legitimitet på disse områdene. Legeforeningen ønsker her også å gi uttrykk for betydningen av å styrke Arbeidstilsynets rolle og funksjon med oppfølgingsansvar også i helseforetakene.

Representasjonsregleverket
De fleste av Legeforeningens ansatte medlemmer er ansatt i helseforetak eller statlig eller kommunal virksomhet. Det er derfor få av våre ansatte som omfattes av representasjonsregelverket etter aksje- og allmennaksjeloven.

Legeforeningens medlemmer som er selvstendig næringsdrivende og driver sin virksomhet gjennom aksjeselskapsformen, driver sin virksomhet i så små enheter at de kun unntaksvis vil være berørt av kravene til representasjon.

Legeforeningen velger på denne bakgrunn å ikke kommentere enkelthetene i Arbeidsdepartementets endringsforslag til representasjonsforskriften.


Den norske legeforenings sentralstyre
etter fullmaktGeir Riise                                                        Anne Kjersti Befring
Generalsekretær                                                        direktør

Saksbehandler

Hanne Gillebo-Blom