Utkast til revidert forskrift om ansettelsesvilkår

06. februar 2012

Høringsfrist 30.04.2010

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Det er oppstått behov for å revidre nevnte forskrift i forbindelse med etablering av formelle utdanningsløp med kombinasjon av doktorgradsutadanning og spesialistutdanning for helsefag (dobbeltkompetanseutdanning). I dagens regelverk ligger det begrensninger med hensyn til minimum stillingsandel i stipendiatstillinger §1-3 (7) og spesialistkandidatstillinger §1-5 (4), som vil vanskeliggjøre en fleksibel organisering av arbeidet i et dobbelkompetanseløp.

Saksbehandler

Bente A Kvamme