Utkast til revidert forskrift om ansettelsesvilkår

06. februar 2012

                                                                                              Vedlegg 2. Sak 148/10 (2.03)
Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119, Dep.
0032 Oslo
                                                                                               25.5. 2010

Deres ref. 201000968

Høring - Utkast til revidert forskrift om ansettelsesvilkår

Den norske Legeforening viser til høringsnotat om forskrift om ansettelsesvikår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelige assistent og spesialistkandidat av 2. mars 2010.

Høringsnotatet er distribuert til relevante organisasjonsledd i Legeforeningen og foreliggende uttalelse er behandlet i Legeforeningens sentralstyre.

Innledningsvis er det grunn til å presisere at Legeforeningen støtter forslaget i den reviderte forskriften. Legeforeningen finner grunn til å understreke at det er gledelig at organisert dobbeltkompetanseutdanning nå er i ferd med å realiseres.

Forskriften regulerer stillinger i det statlige tariffområdet, dvs. at forskriften ikke kan anvendes direkte i forhold til medisinere i dobbeltkompetanseutdanning, da disse kombinerer 50% stipendiatstilling i staten med 50% ansettelse i helseforetak. Den delen av av dobbeltkompetanseutdanning som er knyttet til et helseforetak følger således de lover og tariffavtaler som gjelder for dette området, og reguleres derfor ikke av nevnte forskrift.
 
Legeforeningen har som ett av sine høyest prioriterte fokusområder å arbeide for at leger i spesialisering skal gis faste stillinger, i motsetning til hvordan situasjonen er i dag. Legeforeningen mener at det er av særdeles stor betydning at man ikke etablerer ordninger for, eller lovregulering av, dobbeltkompetanseutdanning for medisinere, som kan komme i konflikt med målet om faste stillinger for leger i spesialisering.  

Legeforeningen benytter denne anledningen til å uttrykke bekymring både for at andelen medisinere med akademisk grad ikke øker og at alder på legene ved oppnådd spesialitet og doktorgrad er for høy (37, respektive 40 år).  I tillegg er det bekymringsfullt at andelen leger blant medisinske forskere er synkende. Dette er en betenkelig faglig utvikling, ettersom det kan redusere medisinsk forsknings relevans for klinikken og få konsekvenser for hvor raskt og effektivt nyvunnen kunnskap kan omsettes i praksis.

Ved å tilrettelegge bedre for dobbeltkompetanseutdanning innen medisin vil man trolig oppnå, en effektivisering av begge utdanningsløp med lavere sluttalder som resultat, økt rekruttering av leger til medisinsk forskning samt en økt andel spesialister med forskningskompetanse.

Legeforeningen vil påpeke behovet for samarbeid om etablering og organisering av dobbeltkompetanseutdanning i medisin der kandidatene sikres ryddige ansettelsesvilkår.

Med vennlig hilsen
Den norske legeforening


Geir Riise                                                              Anne Kjersti Befring
Generalsekretær                                                    direktør
                                                                            Forhandlings- og helserettsavdelingen
                                                                            Saksbehandler: Bente A. Kvamme
 

Saksbehandler

Bente A Kvamme |