Revidering av veileder IS-1022 Helsetjenestens tilbud til asylsøkere og flyktninger

06. februar 2012

Høringsfrist 31.10.2009

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet har sendt på høring veileder IS-1022- Helsetjenestens tilbud til asylsøkere og flyktninger.

 

Helsedirektoratet har revidert Veileder for helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere, utgitt av Sosial- og helsedirektoratet i 2003 (IS-1022), med målgruppe helsepersonell og andre som yter tjenester til personkretsen.

Saksbehandler

Elisabeth Huitfeldt