Forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning

06. februar 2012

Høringsfrist 17.11.2009

Fristen er utløpt

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Forslag til forskrift er i hovedsak annet ledd i oppfølgingen av den eksterne evalueringen av NOKUT som Kunnskapsdepartementet tok initiativ til i St. prp. nr. 1 (2007-2008).

Kunnskapsdepartementet forslo, som første ledd i oppfølgingen av evalueringen, endringer i universitets- og høyskoleloven § 2-1, jf. Ot.prp. nr. 71 (2008-2009).

Lovendringene trådte i kraft 1. august 2009.

På bakgrunn av anbefalinger fra evalueringskomiteen, foreslås det blant annet endringer som skal bidra til å gi NOKUT større fleksibilitet og handlingsrom i sitt tilsynsarbeid.

 

Høringen er sendt til alle fagmedisinske foreninger. Legeforeningen ser at høringen er av generell karakter og det er usikkert i hvilken grad den er aktuell å besvare for alle foreningene.