Forslag om ny forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften)

06. februar 2012

Høringsfrist 05.09.2009

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til ny forskrift om strålevern og bruk av stråling på høring, se vedlagte utkast. Det er departementets mål at den nye strålevernforskriften skal tre i kraft 1. januar 2010, med unntak av forslaget om innføring av grenseverdier for radon i barnehager, skoler og utleieboliger, som foreslås tre i kraft 1. januar 2013. Departementet foreslår at forskriften som høres, skal erstatte forskrift 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av stråling (strålevern-forskriften). Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslaget til ny strålevernforskrift. Det redegjøres nærmere for forslaget under punkt 2.

Saksbehandler

Elisabeth Søyland