Høring - Landsstyresak - Lovendring - forslag fra Norsk indremedisinsk forening om at nåværende § 3-6-4, 6. ledd utgår

06. februar 2012

Høringsfrist 16.04.2009

Fristen er utløpt

Norsk indremedisinsk forening har i brev av 3.3. 2009 fremsatt forslag om å endre lovenes

§ 3-6-4 slik at 6. ledd - som regulerer valg av leger i spesialisering som landsstyrerepresentanter fra de fagmedisinske foreningene - skal utgå. Forslaget er fremsatt en måned etter at fristen for å fremme lovendringsforslag hadde utløpt.

Saksbehandler

Odvar Brænden |