Landsstyresak – Lovendring – endring av lovenes § 4-3, 5. ledd – fordeling av kontingentinntekter

06. februar 2012

Høringsfrist 16.04.2009

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Sentralstyret behandlet i sitt møte den 24.2. 2009 (sak 70/09) sak om fordeling av kontingentmidler. Sentralstyrets vedtak var slik:

 

Forslag til endring av Legeforeningens lover § 4-3, 5. ledd angående tilskudd til kostnadskrevende drift, forberedes som landsstyresak og sendes organisasjonsleddene på høring for behandling på landstyremøtet i juni 2009. Forslaget er: I § 4-3, 5. ledd, 2. setning tilføyes ”differensiert” foran ”grunntilskudd”. § 4-3, 5. ledd 3. setning utgår.

Saksbehandler

Anne Torill Nordli