Landsstyresak - Forslag om endring av Legeforeningens lover § 3-1-1, 1. og 3. ledd - landsstyrerepresentasjon for regionsutvalgene

06. februar 2012

Høringsfrist 16.04.2009

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Oslo legeforening har i brev av 30.1. 2009 tilskrevet Den norske legeforening om forslag til lovendringer fremmet av lederne i 17 lokalforeninger og 3 regionsutvalg. Brevet følger som vedlegg.

 

De foreslåtte endringer i lovenes § 3-1-1, 1. og 3. ledd innebærer at de fire regionsutvalgene vil bli direkte representert i landsstyret med sin leder. Landsstyret vil ved dette få fire representanter mere enn dagens regler tilsier, dvs at landsstyret vil bestå av 138 representanter fra 1.9. 2009 hvis forslaget blir vedtatt.

Saksbehandler

Odvar Brænden