Tilgang til behandlingsrettede helseregistere på tvers av virksomhetsgrenser og etablering av virksomhetsovergripende behandlinsgrettede helseregistere

06. februar 2012