Tilgang til behandlingsrettede helseregistere på tvers av virksomhetsgrenser og etablering av virksomhetsovergripende behandlinsgrettede helseregistere

06. februar 2012

Høringsfrist 09.01.2009

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Hanne Riise-Hansen