Høring - Beslagleggelse og destruksjon av ulovlig privatimporterte legemidler

06. desember 2012

Helse- og omsorgsdepartementet  

 

Deres ref.: 201203073-/PTT               Vår ref.: 12/4921                     Dato: 17.1.2013

                               

Høringsuttalelse - Beslagleggelse og destruksjon av ulovlig privatimporterte legemidler samt forslag til endringer i reglene for privatimport av legemidler

Det vises til høringsbrev av 04.09.2012 fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til lovhjemmel for beslagleggelse og destruksjon av legemidler som forsøkes importert i mindre kvanta og forslag til endringer i reglene for privatimport av legemidler. Høringen har vært distribuert til Legeforeningens organisasjonsledd og innspill fra disse har vært lagt til grunn ved sentralstyrets behandling av høringen den 15.01.2013.  

I høringsnotatet fremheves det at privatpersoners import av legemidler til eget bruk er sterkt økende, og daglig kommer flere tusen småforsendelser med innhold av legemidler til Postens godssenter. WHO anslår at ved kjøp av legemidler på internett fra ikke godkjente selgere, er mer enn 50 % av legemidlene ikke godkjente, forfalskede og kan være av dårlig kvalitet.  

Slike legemidler kan være forurenset, mangle virkestoff, ha for mye eller for lite virkestoff, eller inneholde annet enn det som er angitt. Ved inntak av slike legemidler øker risikoen for forgiftning, overdosering og bivirkninger. I verste fall kan slike legemidler være direkte skadelige, eller bruken innebærer at pasienten ikke får behandlet alvorlig sykdom.

I tillegg vil ofte ikke lege ha vurdert om bruk av legemidlet er nødvendig og trygt, pasienten får ikke informasjon på eget språk fra lege, apotek eller pakningsvedlegg, og pasientens bruk forblir ofte ukjent for helsepersonell i Norge. Privatimport av legemidler innebærer derfor en risiko for den enkeltes helse og for folkehelsen.

Myndighetene mangler i dag hjemler for beslagleggelse og destruksjon av slike legemidler som forsøkes importert i mindre kvanta. I praksis returneres de derfor i mange tilfeller til avsender. I høringen foreslås det å gi hjemmel i lov for beslagleggelse og destruksjon av legemidler som er forsøkt importert i strid med regelverket. I tillegg foreslås det å innføre rutiner og dokumentasjonskrav som skal sikre en effektiv og enkel kontroll med importen.

Import i strid med regelverket
Legeforeningen støtter forslaget om at myndighetene gis hjemler for beslagleggelse og destruksjon av legemidler som er forsøkt importert i strid med regelverket. Vi synes også det vil være hensiktsmessig å innføre rutiner og dokumentasjonskrav som skal sikre en effektiv og enkel kontroll med importen.

Fastlegens ansvar
Legeforeningen vil poengtere fastlegens ansvar i Forskrift om fastlegeordningen i kommunene, kapittel 4 Funksjons- og kvalitetskrav, § 25 Legemiddelbehandling; Fastlegen skal koordinere legemiddelbehandlingen til innbyggerne på listen. Når fastlegen endrer eller får informasjon om at legemiddelbehandlingen er endret, skal legemiddellisten oppdateres.

For at fastlegen skal kunne ivareta dette på en forsvarlig måte, må lovverket bygge oppunder koordineringsansvaret. Å fjerne adgangen til privatimport av reseptpliktige legemidler, sikrer riktig informasjon i fastlegenes legemiddel-i-bruk-lister. 

Med hilsen
Den norske legeforening

Geir Riise
generalsekretær                                                                    

Jorunn Fryjordet
avdelingsdirektør             

                                                                                                    

                                                                                              __________________

                                                                                              Saksbehandler
                                                                                              Anjam Latif Shuja     

 

 

 

 

Saksbehandler

Anjam Shuja | Helsepolitisk avdeling