Høring - forslag til nasjonal kreftstrategi på kreftområdet 2013-2017

22. oktober 2012

Høringsfrist 21.11.2012

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide forslag til en ny nasjonal strategi på kreftområdet. Fagmiljøene og bruker- og pasientorganisasjonene skal involveres i arbeidet.

Kreftstrategien skal være et overordnet strategisk dokument hvor det fremgår utviklingstrekk og eventuelt behov for endringer. Videre skal det beskrives hvilke hovedutfordringer man står overfor, hvilke nasjonale målsettinger man skal ha på de ulike områdene og hvilke tiltak (igangsatte, planlagte og nye) som er nødvendige for å nå de nasjonale målene

Saksbehandler

Audun Fredriksen | Medisinsk fagavdeling