Utkast til beskrivelse av ønsket funksjonalitet i EPJ og andre IKT-systemer

18. oktober 2012

Høringsfrist 26.11.2012

Fristen er utløpt

Legeforeningens satsingsområde 2 (2011-2013) har tittelen ”Bedre IT-verktøy for trygg pasientbehandling”

Legeforeningens satsingsområde 2 (2011-2013) har tittelen ”Bedre IT-verktøy for trygg pasientbehandling”, og omfatter fem elementer:

  • Utarbeidelse av policynotat
  • Workshop som ledd i å beskrive ønsket funksjonalitet i EPJ og andre IKT-systemer
  • Målrettet plan for gjennomføring av sentralt påvirkningsarbeid
  • Omgjøring av tidligere utvalg (LUFE) til nytt IT-utvalg 
  • Vurdere ulike måter å engasjere organisasjonsledd og tillitsvalgte lokalt

 

De to hovedformålene for satsingsområde 2 er påvirkning utad (allmennhet, media, myndighetsorganer) og engasjement innad (foreningens organisasjonsledd og tillitsvalgte), jfr. kulepunktene 3 og 5 ovenfor.

Saksbehandler

Audun Fredriksen | Medisinsk fagavdeling