Høring - Lovforslag om rett til lønn fra arbeidsgiver under ammefri

13. juni 2012

Høringsfrist 07.08.2012

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet foreslår at yrkesaktive mødre som ammer barn under ett år, skal ha rett til lønn fra arbeidsgiver under ammefri inntil en time per dag dersom de arbeider full eller tilnærmet full dag. Arbeidsmiljøloven § 12-8 Ammefri regulerer rett til fri for å amme. Det foreslås et nytt ledd i denne bestemmelsen som gir en begrenset rett til lønn under ammefri.

I høringsnotatet drøftes det hvordan retten til lønnet ammefri skal utformes. Høringsnotatet inneholder forslag til lovtekst med kommentarer. Departementet ønsker høringsinstansenes syn på forslaget. Som det framgår av høringsnotatet er det vanskelig å anslå de økonomiske konsekvensene av forslaget. Departementet vil derfor særlig be høringsinstansene om å uttale seg om de økonomiske konsekvensene.

Saksbehandler

Liv Marit Fagerli Avdeling for jus og arbeidsliv