Høring - faglig innhold i ny turnusordning - loggbøker

05. juni 2012

Høringsfrist 06.08.2012

Fristen er utløpt

Høringsinstansene inviteres til å komme med forslag til formål og loggbøker i turnustjenesten. 

Det nærmer seg ny ordning for fremtidens turnustjeneste. I mars 2012 lanserte Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) regjeringens beslutning om ny turnustjeneste fra februar 2012. Ordningen blir en obligatorisk del av spesialistutdanningen. Det skal gis autorisasjon etter cand.med.eksamen, og turnustjenesten skal være søknadsbasert. Mange gode sider ved dagens turnusordning vil bli videreført, bl.a. vil antall turnusplasser bli opprettholdt.  

Turnusrådet har utarbeidet forslag til nye læringsmål i turnustjenesten. Se vedlagt forslag til loggbøker. Det presiseres at forslagene vil måtte kreve ytterligere deltajeringsnivå i en senere prosess. Hensikten her å få synspunkter og tilbakemeldinger på de prinsipielle sidene av forslaget

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen | Medisinsk fagavdeling