Høring - NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling

29. mai 2012

Høringsfrist 02.09.2012

Fristen er utløpt

Legeforeningen er invitert til å avgi høringsuttalelse til NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling. Utredningen tar for seg det biologiske prinsipp i barnevernet.

Utvalget fikk i oppgave å foreta en helhetlig og grundig gjennomgang av det biologiske prinsipp i barnevernet. Det biologiske prinsipp gjenspeiler en grunnleggende verdi i samfunnet; at det har en egenverdi for barn å vokse opp med sine foreldre. 

I lys av dette gjør barnevernet sine faglige vurderinger og avveininger. Spørsmål som stilles er: Hva er god nok omsorg for et barn, hvor går terskelen for å gripe inn og hvor stor vekt skal det biologiske prinsipp tillegges når et barns omsorgssituasjon er mangelfull?  Utvalget fikk i oppgave å synliggjøre de problemstillinger barnevernet møter i sitt arbeid. Utvalget fikk videre i oppdrag å framskaffe et faglig oppdatert grunnlag for fag- og politikkutvikling samt å vurdere det biologiske prinsipp ut fra et bredt perspektiv.

Saksbehandler

Gorm Hoel | Helsepolitisk avdeling