Høring - NOU 2011:19 Ny våpenlov

23. mars 2012

Høringsfrist 21.05.2012

Fristen er utløpt

Justisdepartementet ber om høringsinstansenes syn på utvalgets gjennomgang av gjeldende våpenlovgivning og forslag til ny våpenlov.

Justisdepartementet ønsker særlig kommentarer til og synspunker på:

1) Det bør vedtas ny våpenlov eller om det er tilstrekkelig å gjøre endringer i eksisterende regelverk? 
2) Hvilke krav skal myndighetene stille til sikkerhet og hvilke kontrollmekanismer vil kunne hindre ulovlig våpenbruk?

Saksbehandler

Aadel Heilemann | Avdeling for jus og arbeidliv