Høring - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer

28. februar 2012

Høringsfrist 11.04.2012

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet har sendt Nasjonalt handlingsprogram for utredning, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer på høring

Formålet med dette handlingsprogrammet er ifølge Helsedirektoratet å sikre alle voksne norske pasienter med maligne blodsykdommer like muligheter for oppdatert diagnostikk og behandling basert på internasjonale, nasjonale og i størst mulig grad evidensbaserte behandlingsprinsipper. Handlingsprogrammet skal sikre korrekt klassifikasjon og subklassifikasjon av maligne blodsykdommer, spesielt i den gruppe der det er grunnlag for å gi behandling med tanke på å oppnå komplett remisjon og kurasjon.

Saksbehandler

Ida Waal | Medisinsk fagavdeling