Høring - Nasjonalt handlingsprogram for utredning, behandling og oppfølging av sarkom

24. februar 2012

Høringsfrist 11.04.2012

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet har sendt Nasjonalt handlingsprogram for utredning, behandling og oppfølging av sarkom på høring

Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen er av god kvalitet og likeverdig over hele landet. Målgrupper er helsepersonell, pasienter og pårørende. Målet er å dekke hele pasientforløpet for sarkom pasienter. Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet er å betrakte som anbefalinger og råd, basert på oppdatert faglig kunnskap som er fremskaffet på en systematisk, kunnskapsbasert måte. De nasjonale retningslinjene gir uttrykk for hva som anses som god praksis på utgivelsestidspunktet, og er ment som et hjelpemiddel ved de avveininger tjenesteyterne må gjøre for å oppnå forsvarlighet og god kvalitet i tjenesten.

Saksbehandler

Audun Fredriksen | Fagmedisinsk avdeling