Høring – Evalueringsrapport av ordningen om behandlingsreiser til utlandet

09. februar 2012

Høringsfrist 07.03.2012

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomføre en høring av rapporten Evaluering av ordningen med behandlingsreiser til utlandet, og ber Legeforeningen om å komme med innspill.

Målsettingen med rapporten har vært å undersøke hvorvidt ordningen med behandlingsreiser til utlandet er i overensstemmelse med formålet slik det er bestemt av Stortinget. Ifølge rapporten:

  • Finnes det lite evidensbasert dokumentasjon for effekt av behandling i varmt klima.
  • Det er dokumentert effekt inntil 3 måneder etter oppholdet for pasienter med revmatisk sykdom og psoriasis, men at det mangler tilstrekkelig dokumentasjon av effekt for de øvrige gruppene som er inkludert i ordningen, og for andre grupper som ønsker dette tilbudet.
  • Det finnes ingen oversikt over hvor mange som har behov og forventet nytte av behandlingsreiser
  • Det anbefales å gjennomføre fullstendige nyttekostnadsanalyser av diagnosegruppene innen dagens ordning.
  • Funnene viser også at både brukere og leger etterlyser klarere kriterier for tildeling av behandlingsreiser.