Høring – Evalueringsrapport av ordningen om behandlingsreiser til utlandet

09. februar 2012

Helsedirektoratet
Postboks 7000 St. Olavs plass                                 
0130 OSLO

  

Deres ref.:

09/4501

Vår ref.:

12/543

Dato:

07.03.2012

 

Høring - Rapporten Evaluering av ordningen med behandlingsreiser til utlandet

Evalueringsrapporten fra SINTEF Teknologi og samfunn er omfattende, og det er gjort et grundig arbeid omtale av kriterier, søknadsprosedyrer, mål og problemstillinger, ikke minst når det gjelder litteratursøk.

Legeforeningen mener at de statlige behandlingsreisene representerer et viktig tilbud for pasienter med diagnoser innen spektret av inflammatoriske revmatiske sykdommer, psoriasis, senskader etter poliomyelitt, barn og unge med astma og lungesykdommer og barn med atopisk eksem, og at kunnskapsgrunnlaget for videreføring av ordningen er styrket med ny forskning. Foreningen mener behandlingstilbudet må videreføres for pasientgrupper som har dokumentert effekt gjennom forskning, og at en ev. utvidelse av ordningen må bygge på forskning som dokumenterer effekt.

Av innlysende årsaker er det ikke mulig å få til dobbelt-blind kontrollert studie-design på rehabiliteringsprogram i varmt vs. kaldt klima, hvilket gjør forskning på dette teamet til en utfordring. For revmatikere underbygger forskning den kliniske nytten av statlige behandlingsreiser og konkluderer med at behandlingseffekten i varmt klima sannsynligvis er bedre enn behandling i Norge. I et økonomisk perspektiv argumenteres det for at døgnprisen på behandlingsreiser ligger klart lavere enn tilsvarende behandling gitt i Norge og at det heller ikke er tilstrekkelig med plasser i Norge, hvorfor en totalvurdering tilsier at behandlingsreiser til utlandet for revmatikere er verd prisen.

Legeforeningen etterlyser omtale av barneleddgikt. Selv om det foreligger få studier, kan barneleddgikt bli omtalt og vurdert uavhengig av revmatisk sykdom hos voksne.

Fremtidige studier kan med fordel fokusere mer på i hvilken grad treningsopplegget ved behandlingsreiser fører til endrede/forbedrede treningsvaner etter hjemkomst. Spørsmålet er om de i litteraturen til nå studerte primære endepunkter i tilstrekkelig grad evner å fange opp slik ønsket adferdsendring.

Ordningen med behandlingsreiser til utlandet, såkalte klimareiser, er et viktig supplement for behandling av pasienter med moderat og alvorlig psoriasis. Selv om behandlingen av psoriasis nærmest har blitt revolusjonert de siste10 årene, er det ikke alle pasienter som kan bruke eller har effekt av de nye biologiske medikamentene. Det er fremdeles mange pasienter med psoriasis som vil ha nytte av og behov for behandlingsreiser til områder med gunstig klima. Studier har også vist at behandling i varmt klima kan ha god og langvarig effekt for pasienter med psoriasis.  

Siden det ikke finnes oversikt over hvor mange pasienter det er som har behov eller for, eller vil ha nytte av klimareiser, er det vanskelig å uttale seg om tilbudet per i dag er tilfredsstillende. Med de nye biologiske medikamentene som har kommet på markedet de siste årene, regner en med at behovet for behandlingsreiser for pasienter med psoriasis ikke vil øke vesentlig. Det er viktig at kravene for å få tildelt reise ikke blir senket, selv om det skulle vise seg at det blir færre pasienter med moderat og alvorlig psoriasis som har behov for klimareiser når mange blir behandlet med de nye medisinene.  

Ordningen med behandlingsreiser for barn med alvorlig atopisk eksem er etablert og bør videreføres. For barna med mest alvorlig eksem, som har nytte av lysbehandling, er dette et viktig supplement til behandling i Norge.  

I rapporten er det kommentert at atopisk eksem er en sjelden tilstand hos voksne. Dette er ikke Legeforeningen enig i. Epidemiologiske studier har vist 10-20 % av barn i skolealder har atopisk eksem. Rundt 60 % av disse barna er symptomfrie når de er tenåringer. Det er likevel mange som vil ha sykdommen atopisk eksem med seg inn i voksen alder. Det finnes en god del voksne med alvorlig atopisk eksem. En del av disse har betydelige plager som medfører fravær fra arbeid og redusert livskvalitet, spesielt i vinterhalvåret. Legeforeningen mener at det bør etableres et tilbud med behandlingsreiser i utlandet også for voksne med alvorlig atopisk eksem som kan rapportere om tydelig bedring av sykdommen om sommeren og/eller har god effekt av lysbehandling.  

Når det gjelder barn og ungdom med revmatiske sykdommer, astma og allergi og atopisk eksem konkluderer rapporten med at det finnes lite evidensbasert dokumentasjon for effekt av behandling i varmt klima. For barn og ungdom er det imidlertid gjort følgende erfaringer:

-          Opphold i varmt klima synes å ha forebyggende effekt hos noen barn og ungdom som har astma, spesielt når dette oppholdet legges til høst- og vintermånedene da det er stor forekomst av luftveisinfeksjoner her hjemme.

-          I samme periode vil barn og ungdom med atopisk eksem og barn og ungdom som har revmatisk sykdom erfaringsmessig ha forverrende perioder av sin sykdom. Mange vil derfor ha nytte av opphold i varmt klima på denne tiden av året.

-          For noen barn og ungdom med symptomgivende pollenallergi som ikke har god nok symptomkontroll, vil et opphold i varmere strøk uten pollen kunne bidra positivt. Flere av disse har i tillegg atopisk eksem og/eller astma som vil kunne bedres under en behandlingsreise.  

Erfaring hos barn med leddgikt er at opplæring og intensiv trening på behandlingsreisene i tillegg til å ha en gunstig effekt på symptomene og gi økt kunnskap om egen sykdom, gir barn, ungdom og foreldre en mulighet til å møte andre i samme situasjon og utveksle erfaringer. De aller fleste opplever behandlingsreisene som svært nyttige. Per i dag må behandlingsreiser ansees som en del av behandlingen som bør tilbys alle med aktiv barneleddgikt med jevne mellomrom. Man kan tenke seg at et lignende tilbud kunne gis i Norge, men tilleggseffekten av varmt klima er antagelig viktig og ordningen bør ikke avskaffes før det foreligger studier som kan dokumentere at et ev. nasjonalt tilbud er både like godt og kostnadseffektivt.

Legeforeningen understreker at i tillegg til den mulige medisinske nytteeffekten, er det vel så viktig at man på behandlingsreiser treffer andre i samme situasjon. Erfaringer kan utveksles og kontakter knyttes i tillegg til at tverrfaglig tilnærming kan føre til økt kunnskap om egen sykdom og behandling.  

Legforeningen påpeker at når også fastlege mottar epikriser etter slike behandlingsopphold må disse epikrisene følge vanlig epikrisestandard, og foreligge i elektronisk form.

Legeforeningen er imidlertid enig i at det er viktig med mer forskning på hvor mange som har behov og forventet nytte av behandlingsreiser. I tillegg er det viktig med nytte-kostnadsanalyser av diagnosegruppene innen dagens ordning og klarere kriterier for tildeling av behandlingsreiser.  

Legeforeningen mener ellers at ordningen må gjøres mer transparent ved at den for pasienter med dokumentert nytte, på en bedre måte må bli en del av pasientforløpet og ikke bare et supplement til annen behandling.  

Utvalgskriteriene må ikke bare bygge på diagnose, men også eksplisitt definert behandlingsbehov, transparente utvalgskriterier og behandlingsmål for den enkelte pasient.  

Legeforeningen mener at den fremtidige utvelgelsen av pasienter til programmet må bygge på behandlingsmessig nytte, og at dette må bli et førende prinsipp ved den varslede revisjon av ordningen.

Med hilsen
Den norske legeforening

                                                                                                                                                        

   Geir Riise

 

   Bjarne Riis Strøm

   generalsekretær

 

   fagdirektør