Høring - Forslag til endringer i helseforetaksloven

06. februar 2012

Høringsfrist 27.02.2012

Fristen er utløpt

Forslaget til endringer i helseforetaksloven som sendes på høring nå, er basert på erfaringer med helseforetaksmodellen i praksis. I løpet av de ti årene som har gått har det blitt foretatt noen endringer i modellen uten at det har vært nødvendig med lovendringer, for eksempel krav om åpne styremøter. Departementet foreslår at disse endringene blir tatt inn i loven slik at loven selv kan gi et mer helhetlig bilde av helseforetaksmodellen. I tillegg foreslås å utvide de organisatoriske valgmulighetene, samt at den nasjonale styringen av spesialisthelsetjenesten i større grad synliggjøres i helseforetaksloven.

 

 

Saksbehandler

Hanne Gillebo-Blom |