Høring - Krav til oppbevaring av opplysninger om ekspedisjon av resept og rekvisisjon, og utdyping av journalføringsplikt for helsehjelp i apotek

06. februar 2012

Høringsfrist 28.02.2012

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag om endringer i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek og i forskrift om pasientjournal, på høring.

Utredninger fra Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet ligger til grunn for departementets forslag til ny forskrift. Legemiddelverket foreslår oppbevaringskrav om opplysninger om ekspedisjon av resept og rekvisisjon som i stor grad tilsvarer dagens praksis. Etter Helsedirektoratets vurdering er det naturlig at reglene for journalføringsplikten er de samme som for personell i apotek som yter helsehjelp som for annet helsepersonell. Direktoratet foreslår endringer i forskriften slik at den også vil gjelde for personell som yter helsehjelp i apotek. Departementet slutter seg til hovedinnholdet i utredningene.

Saksbehandler

Lars Duvaland |