Høring - forslag til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger §2 om maksimal stønadsperiode (Fra Arbeidsdepartementet).

18. desember 2013

Høringsfrist 30.01.2014

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Arbeidsdepartementet om forslag til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger §2 om maksimal stønadsperiode.

Med innføringen av arbeidsavklaringspenger ble det innført en maksimumstid på fire år. Det har vært uklart hvordan maksimumstiden på fire år skal telles; hvilke perioder som skal telles med og hvilke som skal kunne komme i tillegg. Arbeidsdepartementet ønsker derfor å presisere hvilke perioder som inngår i maksimumstiden i forskrift 10. februar 2010 nr. 152 om arbeidsavklaringspenger § 2. Endringen skal definere den maksimale stønadsperioden på arbeidsavklaringspenger ved å presisere hvilke perioder som skal telle med og hvilke perioder som skal komme i tillegg til den maksimale stønadsperioden.

Lenken til høringen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing-forslag-til-endring-i-forskrift-o/horingsnotat.html?id=747895
Saksbehandler

Synne Bjørvik Staalen | Avdeling for jus og arbeidsliv