Høring- Forslag til samfunnsoppdrag for kunnskaps- og kompetansesentre på helse-, omsorgs- og velferdsområdet

17. desember 2013

Høringsfrist 21.01.2014

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om gjennomgang av kunnskaps- og kompetansesentre på helse-, omsorgs- og velferdsområdet utenfor de regionale helseforetakene.

Helse- og omsorgsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har gitt Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i oppdrag å gå gjennom kunnskaps- og kompetansesentre. Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten er ikke inkludert i gjennomgangen. Målet er å kunne gi anbefalinger som styrker arbeidet med de regionale og nasjonale kunnskaps- og kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten og å styrke samordningen på barne- og ungdomsområdet. Formulering av et felles overordnet samfunnsoppdrag for sentrene står sentralt i gjennomgangen.  

Det bes særlig om høringsinstansenes kommentarer på følgende punkter:

1. Samfunnsoppdraget legger opp til at sentrenes primære oppgave skal være å støtte kvalitetsutvikling av praksisfeltet gjennom metodeutvikling og kompetansebygging samt legge til rette for samordning, tverrsektorielt samarbeid og nettverksbygging. Hva er høringsinstansenes kommentarer til dette?

2. Det foreslåtte samfunnsoppdraget skisserer kunnskaps- og kompetansesentrenes rolle i tilknytning til andre aktører som universiteter og høgskoler, instituttsektoren og forvaltningen. Bidrar det foreslåtte samfunnsoppdraget til å avklare sentrenes rolle og ansvar opp mot andre kunnskaps- og kompetanseaktører?  

Forslaget til samfunnsoppdrag for kunnskaps- og kompetansesentre på helse-, omsorgs- og velferdsområdet sendes på høring som egen sak for å få et best mulig grunnlag for det videre arbeidet.

Lenken til høringen:
http://helsedirektoratet.no/Om/hoyringar/Sider/forslag-til-samfunnsoppdrag.aspx

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva | Samfunnspolitisk avdeling