Høring - HelseOmsorg21

04. desember 2013

Høringsfrist 30.12.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har på oppdrag fra regjeringen satt i gang et arbeid for å utvikle en forsknings- og innovasjonsstrategi for hele helse- og omsorgssektoren. I den forbindelse er det satt i gang en åpen høringsrunde der alle relevante aktører kan avgi høringssvar.

Arbeidet gjøres etter modell av en «21-prosess». «21» viser til at strategien skal danne grunnlaget for hele dette århundret. Strategien skal identifisere kunnskapsbehov og prioriteringer, vurdere styrker og svakheter i forhold til mål og potensiale, foreslå tiltak og virkemidler for økt utnyttelse av kunnskap, peke på muligheter for bedre samarbeid og sterkere nettverk på tvers av aktørene inkludert nordisk, europeisk og annet internasjonalt samarbeid, og gi anbefalinger og foreslå tiltak og virkemidler. Mer informasjon om strategien finnes på www.helseomsorg21.no.  

Vi ber høringsinstansene om:

  • Å kommentere de foreløpige innspillene som Legeforeningen har avgitt (se oppsummering av arbeidsnotater og Legeforeningens foreløpige innspill vedlagt)
  • Å gi innspill på andre momenter som bør fremheves innenfor de forhåndsbestemte overskriftene gjengitt i høringsbrevet fra Legeforeningen
  • Å komme med kommentarer til delrapportene som vil bli lagt ut på nettsidene www.helseomsorg21.no den 13. desember. Disse må instansene selv laste ned når de blir gjort tilgjengelige.

Se høringsbrevet fra Legeforeningen for mer informasjon. Fristen er endret fra 19. desember til 29. desember.

Saksbehandler

Ida Waal Rømuld Medisinsk fagavdeling