Høring om ny studieplan i medisin ved Det medisinsk-odontologiske fakultet UiB

13. november 2013

Høringsfrist 16.12.2013

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Det medisinsk-odontologiske fakultet om ny studieplan i medisin ved Det medisinsk-odontologiske fakultet UiB.

Interne arbeidsgrupper ved UiB leverte sommeren 2013 forslag til ny medisinsk studieplan. Arbeidsgruppe 1 beskriver en makroplan for studiet, med en inndeling i en treårig bachelor- og en treårig masterdel. Gruppen gir en temaoversikt semester for semester. I forslaget legges det blant annet opp til perioder med casebasert klinisk læring, en økning i den kliniske utplasseringen, tutorgrupper og semestervurderinger.  

Arbeidsgruppe 3 har sett på lærings- og vurderingsformer. De beskriver et forslag over lærings- og vurderingsformer der studentaktiviserende metoder står i fokus. Gruppen beskriver forskjellige tiltak for læring og vurdering som de mener vil fungere optimalt sammen. Teambasert læring er en metode som gruppen anbefaler, som kombinerer forslaget fra Arbeidsgruppe 1 om begrenset mengde plenumsundervisning med studentaktivisering i læringen. I tillegg foreslås kliniske smågrupper, forelesninger, ferdighetstrening og bruk av e-læring. Semestervurderingen foreslås gjennomført med en kombinasjon av enkeltelementer i en portefølje (mappe), underveis testing som en del av teambasert læring og framdriftstester.  

UiB har bedt Legeforeningen gi en særlig vurdering av forslaget til utdanningsløp og innspill på de mer overordnete prinsippene og på balansen mellom fag, i den grad det allerede kommer til uttrykk i forslaget til makroplanen.  

Legeforeningen har tidligere uttalt seg meget klar imot en inndeling av medisinstudiet til bachelor – master, senest i stortingshøringen ifm. St.meld. nr 13 (2011-2012) Utdanning for velferd – samspill i praksis. Vi ber høringsinstansene særskilt gi synspunkter på forslag til endret inndeling/organisering av studiet ved det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Lenken til høringen: (her kan du lese dokumenter for prosjektet) 
http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/ny-studieplan-for-medisinstudiet-ved-uib/sentrale-dokument 


Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen | Medisinsk fagavdeling