Sentralstyresak - spørsmål om endringer av LVS` lover og retningslinjer for tilhørighet til yrkesforening

28. oktober 2013

Høringsfrist 16.12.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (heretter LVS) behandlet revisjon av sine lover på årsmøtet 18. april 2013, og det ble vedtatt flere endringer.

LVS sendte disse til godkjenning 6. mai 2013, jf. Legeforeningens lover § 3-3 (3). Utgangspunktet etter bestemmelsen er at det er sentralstyret som har kompetanse til å ta stilling til om vedtektsendringer skal godkjennes, men kompetansen er delegert til sekretariatet. Ved tvil vil sekretariatet forelegge saken til sentralstyret for godkjenning. Sekretariatet godkjente flere av endringene, jf. brev av 3. juli 2013, men enkelte av lovendringene LVS vedtok på årsmøtet ble ansett for å være av en karakter som medfører at sentralstyret må ta stilling til disse. Sentralstyret mener at LVS` vedtatte endringer bør ses i sammenheng med retningslinjer for tilhørighet til yrkesforening, og på sentralstyremøtet 23. oktober 2013 ble det vedtatt at saken skal sendes på høring til yrkesforeningene.  

Spørsmålene er om LVS` lovendringer skal godkjennes og om retningslinjer for tilhørighet til yrkesforening skal endres (sist vedtatt 28. april 2010).

Saksbehandler

Bente Kvamme Avdeling for jus og arbeidsliv