Høring - av forslag til en ny forskrift om bevilling for tobakkssalg

15. oktober 2013

Høringsfrist 02.12.2013

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring av forslag til en ny forskrift om bevilling for tobakkssalg.

Forslaget bygger på alkoholforskriften, men det foreslås også noen særreguleringer, spesielt knyttet til gebyrer og bevillinger. Bevillingsordningen for tobakkssalg er bygget på samme modell som bevillingsordningen for alkoholsalg, men med enkelte viktige forskjeller. Det er for tobakksbevillinger i utgangspunktet ikke lagt opp til et fritt kommunalt skjønn ved søknadsbehandlingen, det er et mindre vidtrekkende vandelskrav, en enklere gebyrordning samt ingen restriksjoner på salgstid eller type utsalgssted. For øvrig er det forutsatt at bevillingssystemene skal være mest mulig like. Departementet har derfor brukt alkoholforskriften som mal for denne nye tobakksforskriften og flere av bestemmelsene har lik ordlyd som tilsvarende bestemmelser i alkoholforskriften. Hovedhensynet bak bevillingsordningen er å hindre salg av tobakksvarer til mindreårige. Det foreslås samtidig enkelte tekniske oppdateringer i reklameforskriften (om forbud mot tobakksreklame mv) og merkeforskriften (om innhold i og merking av tobakksvarer). Departementet vurderer for øvrig om reklameforskriften og merkeforskriften bør slås sammen med den nye bevillingsforskriften for å få et mer enhetlig og oversiktlig regelverk, og ber spesielt om høringsinstansenes syn på dette.

Lenken til høringen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing-av-forslag-til-en-ny-forskrift-om.html?id=738974 

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva | Samfunnspolitisk avdeling