Høring - Ny nasjonal strategiplan HelseOmsorg21

20. september 2013

Høringsfrist 11.10.2013

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet har på oppdrag fra regjeringen startet arbeidet med å utvikle en forsknings- og innovasjonsstrategi for helse- og omsorgssektoren. Strategien skal legge grunnlaget for en målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal innsats for forskning, utvikling og innovasjon innenfor helse- og omsorgsområdet. 

Legeforeningen ber høringsinstansene om tilbakemelding på nedsatte arbeidsgruppers notater. Se Legeforeningens høringsbrev for nærmere informasjon.

Prosessen med å utforme HelseOmsorg21 og strategiens mål og rammer er tilgjengelig på www.helseomsorg21.no

Saksbehandler

Ida Waal Rømuld | Medisinsk fagavdeling