Høring - endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet m.m

01. august 2013

Høringsfrist 04.10.2013

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Petroleumstilsynet om endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet m.m.

Petroleumstilsynet (Ptil), Miljødirektoratet og Helsedirektoratet foreslår endringer i flere forskrifter med tilhørende veiledninger. De foreslåtte endringene med begrunnelser og konsekvensvurderinger finnes på Petroleumstilsynets nettsted:
 http://www.ptil.no/nyheter/hoeyring-av-endringar-i-gjeldande-regelverk-article9493-24.html

Saksbehandler

Anne Sofie Torp | Medisinsk fagavdeling