Høring - Forebygging, utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre – tjenester som møter dagens og morgendagens behov

01. august 2013

Helsedirektoratet
Postboks 7000 St. Olavs plass
0130 OSLO  

Deres ref.:   Vår ref.: 13/3181 Dato: 26.09.2013

 

Ekstern høring - Forebygging, utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre - tjenester som møter dagens og morgendagens behov  

Viser til høring fra Helsedirektoratet. Utkast til veileder har vært på intern høring i vår organisasjon og tilbakemeldingene ligger til grunn for høringssvaret behandlet i sentralstyret 26. september.  

Forebygging, utredning og behandling av eldre med psykiske lidelser er et viktig tema. Det er behov for å styrke vernet for denne gruppe pasienter som ofte blir nedprioritert.  Legeforeningen støtter derfor behovet for en veileder på området. En god nasjonal veileder vil kunne bidra til en bedre utvikling, koordinering og organisering av helsetjenester for eldre med psykiske lidelser. Likevel mener Legeforeningen at veilederen i sin nåværende form ikke er god nok og at den bør bearbeides grundig på nytt dersom denne målsetningen skal oppnås.  

En hovedutfordring er uklarhet i hva som er veilederens formål og målgruppe. Dette kan illustreres ved at tittelen på den den nasjonale veilederen ikke reflekterer innholdet i selve veilederen. Tittelen kan tyde på at dette er en nasjonal veileder med mål om å samle en eller flere retningslinjer for håndtering av spesifikke tilstander innen fagområdet. I sammendraget vises det også til at «De fleste anbefalingene i veilederen handler om hva som er god utredning og behandling for å møte morgendagens behov». Dette underbygges av at fagpersonell er oppgitt som en viktig målgruppe. Legeforeningen mener at innholdet i denne veilederen slik den er skrevet nå ikke gir helsepersonell tilstrekkelig faglige råd og kunnskapsbaserte anbefalinger som kan hjelpe til å forbedre egen praksis.  

Innholdet i dokumentet er i motsetning til tittelen innrettet mye mer som en veileder med mål om å gi føringer for organisering, tilrettelegging, videreutvikling av tjenesten. Da er målgruppen i større grad ledere og beslutningstakere på de ulike nivåer i primær- og spesialisthelsetjenesten, en annen oppgitt målgruppe. Legeforeningen mener veilederen er for vag og upresis til å gi slike føringer på en god måte. Anbefalingene er for generelle og er heller ikke fulgt opp med forslag til konkrete tiltak for hvordan rådene skal følges opp. Flere av anbefalinger bærer preg av å være mer helsepolitiske mål enn anbefalinger. Mange av punktene er skrevet som «bør»-formuleringer. Dette kan gi et uønsket signal om at det er opp til mottaker å avgjøre om rådene skal følges eller ikke. Dette kan medføre en svekkelse av veilederens påvirkningskraft.  

Veilederen bærer også preg av å være vinklet fra spesialisthelsetjenesten uten tilstrekkelig grad av innspill fra kommunesektoren og fastlegegruppen. For eksempel gir veilederen ingen føring for hva man skal gjøre med de pasienter som utskrives fra spesialisthelsetjenesten, men som fortsatt har atferds avvik og omsorgsbehov som er så omfattende at normale kommunale institusjoner ikke kan håndtere dem. Legeforeningen mener denne svakheten må sees i sammenheng med arbeidsgruppens sammensetning der primærhelsetjenesten nesten er fraværende. Heller ikke geriatrienes rolle og samarbeid med alderspsykiatrien er tilstrekkelig behandlet i veilederen. Dette er problematisk når en av utfordringene veilederen er ment å adressere, er for lite samarbeid internt i spesialisthelsetjenesten på dette fagområdet.  

Det anbefales derfor at veilederen revideres etter en nøye gjennomgang av målgruppe og hensikt. Flere representanter fra primærhelsetjenesten samt en legerepresentant fra fagområdet geriatri, må involveres i ny arbeidsgruppe i tillegg til psykiatere.  

Vedlagt følger en oversikt over spesifikke innvendinger og endringsforslag som kan tas med inn i dette arbeidet. 


Med hilsen
Den norske legeforening 

Geir Riise   Bjarne Riis Strøm
Generalsekretær   Fagdirektør
    
Saksbehandler
Ida Waal Rømuld

 

Vedlegg:
Forebygging, utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre_Vedlegg 1.docx

 

Saksbehandler

Ida Waal Rømuld | Medisinsk fagavdeling