Høring – Forslag om å åpne for inhalering av heroin i sprøyterom

31. juli 2013

Høringsfrist 02.10.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag om å åpne for inhalering av heroin i sprøyterom.

Departementet foreslår at kommuner skal kunne velge å åpne for inhalering av heroin i sprøyterom. Forslaget innebærer at det må gjøres endringer i sprøyteromslovens formålsbestemmelse, jf. § 1, i § 2 om sprøyteromsordningens lokaler og i § 4 som regulerer unntaket for straff for brukerne av sprøyteromsordningen. Departementet foreslår også endringer i sprøyteromsforskriften, blant annet i § 1 om hvem som kan få adgang til ordningen og § 5 om innholdet i tjenesten.

Lenke til høringen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing---endringer-i-sproyteromsloven-og.html?id=731843Saksbehandler

Gorm Hoel Samfunnspolitisk avdeling