Høring - sluttrapport fra utviklingsprosjektet ved Nordfjord sykehus – fremtidens lokalsykehus

04. juli 2013

Høringsfrist 16.08.2013

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse Vest RHF - sluttrapport fra utviklingsprosjektet ved Nordfjord sykehus – fremtidens lokalsykehus.

Helse- og omsorgsdepartementet ga i 2011 Helse Vest RHF i oppdrag å gjennomføre et nasjonalt pilotprosjekt ved Nordfjord sykehus for å utvikle sykehuset som et tidsmessig lokalsykehus for Nordfjord.

Organisering av prosjektet
Helse Vest RHF har vært prosjekteier, og arbeidet har vært organisert i et utviklingsprosjekt med styrings- og prosjektgruppe og flere arbeidsgrupper. Gruppene har hatt representanter fra kommunene i Nordfjordregionen, Helse Førde HF (Nordfjord sykehus, Nordfjord psykiatrisenter og Førde sentralsykehus), Helse Vest RHF, brukere, ansatte og vernetjenesten. Det har også vært en faglig referansegruppe med nasjonal representasjon.  

Helse Vest legger vekt på at det i gjennomføringen av prosjektet er lagt stor vekt på bred involvering og hyppig informasjon og kommunikasjon.

Modell for lokalsykehus
Oppdraget til prosjektet har vært å utforme en modell for Nordfjord sykehus som er fremtidsrettet, og som gir et trygt tjenestetilbud til befolkningen i Nordfjordregionen, samtidig som modellen har overføringsverdi til andre lokalsykehus.  

Utformingen av modellen er basert på et omfattende faktagrunnlag bygd på følgeforsking og annen analyse- og utredningsarbeid. Innholdet i den nye modellen er tilpasset behov til innbyggerne i Nordfjordregionen, ut fra befolkningsstørrelsen, alderssammensetting og forbruk av spesialisthelsetjenester. Modellen er et bidrag for å bygge bærekraftige lokalsykehus som står seg over tid.

Lenken til Helse Vest prosjekt side:
http://helse-vest.no/aktuelt/prosjekter/framtidas-lokalsjukehus/Sider/side.aspx

Saksbehandler

Moldestad Olve | Samfunnspolitisk avdeling