Høring – forslag til endring i forskrift om dødsdefinisjonen i relasjon til lov om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.

28. juni 2013

Høringsfrist 02.09.2013

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med oppfølgningen av NOU 2011: 21 Når døden tjener livet og vil foreslå en endring i denne forskriften nå, uavhengig av oppfølgningen av de øvrige forslagene i NOU 2011: 21. Temaet er særlig omtalt i utredningens punkt 8.3.

Etter forskriftens § 1 er en person død når det foreligger sikre tegn på total ødeleggelse av hjernen med et komplett og irreversibelt opphør av alle funksjoner i storehjerne, lillehjerne og hjernestamme. Varig hjerte- og åndedrettsstans er sikre tegn på total ødeleggelse av hjernen. I forskriftens § 2 fastsettes hvilke kriterier som må være oppfylt for å kunne stille diagnosen død ved total ødeleggelse av hjernen når åndedrett og hjertevirksomhet opprettholdes ved kunstige midler. Det foreslås endringer i reglene om hvilke medisinske undersøkelsesmetoder som skal benyttes for å konstatere hjernedød, men dette skal ikke innebære endringer i hvilken tilstand pasienten må ha for å anses hjernedød. På bakgrunn av den teknologiske utviklingen mv. foreslås blant annet at det ikke skal spesifiseres hvilken metode som skal anvendes for å påvise opphevet blodsirkulasjon til hjernen.

Lenke til høringsdokumentet: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing--forslag-til-endring-i-forskrift-.html?id=731212

Saksbehandler

Øyvind Anmarkrud | Avdeling for jus og arbeidsliv